Розмовна англійська. Експрес курс. Книга1

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга1

Прості часи

Отже, починаємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

В стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

В простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленомв майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 1

1. Акула буде реагувати на шум. – The shark + will + react to + a noise.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

The shark – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією. Зазвичай іменник, що стоїть на початку речення, використовується з означеним артиклем.

A noise – це незліченний іменник, який використовується без артикля. Але в даному прикладі йдеться про конкретний шум, тому використовується неозначений артикль.

React to – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як реагувати на щось.

 

Повторимо ще раз.

The shark will react to a noise.

2. Я думаю, що я буду мати більше вільного часу. – I + think + I'll + have + more free time.

Це речення ілюструє правило узгодження часів i належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головній частині речення присудок є дієсловом в теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні використовується будь-який час, який пасує за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальнiй формі простого теперішнього часу – think. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальнiй формі простого майбутнього часу – will have.

Free time – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

I think I'll have more free time.

3. Він носить ремінь. – He + wears + a belt.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

A belt – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

He wears a belt.

4. Чемпіон не буде сміятися з аутсайдерів. – The champion + won't + laugh at + outsiders.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will not = won't + основне дієслово + …

The champion – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Outsiders – іменники в множині, що не є певними за ситуацією, використовуються без артикля.

Laugh at – перекладається як сміятися над будь-ким або чимось.

Повторимо ще раз.

The champion won't laugh at outsiders.

5. Він такий високий хлопчик. – He's + such a tall boy.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Займенник такий, (така, таке) відповідає в англійській мові прикметнику such, після якого слідує невизначений артикль + прикметник + іменник в однині. Також займенник такий, (така, таке) може відповідати прислівнику so, після якого слідує прикметник або прислівник без артикля. В цьому прикладі, такий високий хлопчик перекладається як such a tall boy.

Повторимо ще раз.

He's such a tall boy.

6. Що ти сказав? – What + did + you + say?

Це питальне речення в простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

What did you say?

7. День спекотний. – The day + is + hot.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

The day – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

The day is hot.

8. Я часто слухаю радіо. – I + often + listen to + the radio.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Listen to – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як слухати будь-кого або щось.

The radio – використовується з означеним артиклем, якщо слідує в поєднанні з дієсловом сприйняття.

Often – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Повторимо ще раз.

I often listen to the radio.

9. Коли це відбувається? – When + does + it + happen?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

When does it happen?

10. Інші люди можуть думати про це теж. – Other people + can + think + about it, too.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з модальним дієсловом can.

Пiдмет + модальне дієслово + основне дієслово без частки to + …

За правилами англійської мови між двома дієсловами повинна стояти частка to. Але на модальні дієслова це правило не поширюється, і після модального дієслова слідує основне дієслово без частки to.

Think about – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як думати про щось чи когось.

Too – перекладається як теж, також. Зазвичай ставиться наприкінці речення. На листі відокремлюється комою.

Повторимо ще раз.

Other people can think about it, too.

11. Вона брехатиме своєму чоловікові? – Will + she + lie to + her husband?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Lie to – перекладається як брехати комусь.

Повторимо ще раз.

Will she lie to her husband?

12. Вони були гостинні? – Were + they + hospitable?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

Were they hospitable?

13. Це моя дружина. – This + is + my wife.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

This – це вказівний займенник, що вказує на об'єкт в однині, що знаходиться поряд, неподалік, близько від того, хто говорить.

Повторимо ще раз.

This is my wife.

14. Він навчався за кордоном. – He + studied + abroad.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Abroad – перекладається як за кордоном, і не вимагає жодних прийменникiв.

Повторимо ще раз.

He studied abroad.

15. Вони зараз не в Канаді. – They + aren't + in Canada now.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + …

Canada – використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

They aren't in Canada now.

16. Що дійсно важливо? – What's + really important?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

What's really important?

17. Хто виграє приз? – Who + will + win + a prize?

Це питальне речення в простому майбутньому часі з питальним словом who.

Питальне слово who поглинає підмет і структура речення виглядає так:

Who + will + основне дієслово + …

A prize – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Who will win a prize?

18. Вони відчувають себе справді схвильованими. – They + feel + really worried.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Feel – якщо після дієслова feel слідує прикметник, то воно перекладається як відчувати себе і не вимагає після себе займенника.

Рейтинг@Mail.ru